Logo, Erb

Logo Saleziánskej spoločnosti

Hlavná myšlienka: Don Bosco a saleziáni kráčajú s mladými spolu vo svete.

Opis jednotlivých prvkov
Logo SDBLogo Saleziánov dona Bosca sa graficky skladá z dvoch prekrývajúcich sa piktogramov. 
V pozadí je schematicky zjednodušené písmeno S (saleziáni), ktoré sa vyníma ako negatív v strede gule, takmer ako zemeguľa, ohraničené vpravo a vľavo dvoma rezmi výšin – duny (40-percentný odtieň). V strede zemegule, medzi cestou S a dunami, je uložený druhý obrazec: smerovník, indikujúci výšiny. Podopierajú ho tri kolmé úsečky a ich konci sú tri plné kruhy, ktoré schematicky zobrazujú tri osoby: prvá postava – uprostred – je najvyššia a nachádza sa v osi smerovníka, ďalšie dve postavy – naľavo a napravo – akoby tá osoba v strede objímala. Tri schematické osoby a smerovník k výšinám sú zároveň zobrazením jednoduchého domu so šikmou strechou (ruky) a nosnými piliermi (telá osôb).

Význam jednotlivých prvkov

1 – Don Bosco, saleziáni a mladí:
Vidíme schematicky naznačené tri osoby: dospelý, ktorý priateľsky vystiera ruky k dvom mladým, ktorí sú po jeho boku. Je to don Bosco a jeho láska k mladým. Jeho osoba zahŕňa všetkých saleziánskych vychovávateľov, ktorí pokračujú v tomto poslaní.

2 – Saleziánska charizma a preventívny systém:
Tieto prvky možno vidieť v symbole cesty a domu. Skúsenosť oratória dona Bosca bola základom preventívneho systému: výchovné napredovanie (cesta) a rodinný štýl vyjadrený prítomnosťou (dom), obidve charakterizované hodnotami: rozum, viera a láskavosť (tri piliere domu).
Pozadie je aj srdce, cez ktoré prechádza písmeno S. Tieto prvky pripomínajú apoštolskú horlivosť, dobrotu, optimizmus a veselosť charizmy inšpirovanej svätým Františkom Saleským.

3 – Aktuálnosť a celosvetový charakter saleziánskej charizmy:
Tieto prvky sú zobrazené na pozadí obrazom, ktorý pripomína celý svet. Saleziánska charizma je platnou odpoveďou na potreby mladých celého sveta. Práve preto je obraz vyjadrený v mnohotvárnej podobe a je inkulturovaný vo svojich typických skutočnostiach.

 Aplikácia s textom - Saleziáni dona Bosca

Nápis sa nachádza pod logom a skladá sa z dvoch častí: prvá časť SALEZIÁNI jemne prekrýva základ zobrazeného loga, druhá časť DON BOSCO vytvára základňu a má tú istú šírku ako väčší nápis.  

Inšpirácia
Základnou inšpiráciou pre tieto prvky boli tieto články zo Stanov SDB: 7, 21, 38 – 40. 

a) Don Bosco náš vzor
Boh nám dal dona Bosca za otca a učiteľa. Študujeme ho, nasledujeme ho a obdivujeme v ňom žiarivý súlad prírody a milosti. Ako človek hlboko ľudský, bohato obdarený čnosťami svojho ľudu, mal zmysel pre pozemské skutočnosti. Ako človek hlboko Boží, plný darov Svätého Ducha, žil tak, „akoby videl neviditeľného“. Tieto dve stránky splynuli do pevného jednotného životného projektu slúžiť mladým. Uskutočňoval to s húževnatou vytrvalosťou aj napriek prekážkam a námahám, s citlivým a veľkodušným srdcom. „Neurobil krok, nepovedal slovo a nepodnikol nič, čo by nesmerovalo k záchrane mládeže…“ V skutočnosti mu okrem duší nič neležalo na srdci.  

b) Preventívny systém v našom poslaní 
 Aby sme mohli plniť svoju výchovnú a pastoračnú službu, don Bosco nám zanechal preventívny systém. „Celý tento systém sa opiera o rozum, vieru a láskavosť“ (MB XIII, 919). Nepoužíva donucovacie prostriedky, ale dovoláva sa zdrojov rozumu, srdca a túžby po Bohu, ktorú každý človek nosí v hĺbke svojej duše. Spája v tej istej životnej skúsenosti vychovávateľov i chlapcov v rodinnom ovzduší dôvery a dialógu. V napodobňovaní Božej trpezlivosti sa stretávame s mladými na stupni vývoja ich slobody. Sprevádzame ich, aby si utvárali pevné presvedčenie a postupne preberali zodpovednosť za citlivý proces rastu svojej ľudskosti vo viere (S 38). 

c) Asistencia ako postoj a metóda 
Prax preventívneho systému od nás vyžaduje základný postoj: sympatiu stýkať sa s mladými. „Tu medzi vami sa cítim dobre. Byť s vami, to je vlastne môj život“ (MB IV, 654). Medzi mladými sme ako bratia. Naša prítomnosť je aktívna a priateľská, podporuje každú ich iniciatívu rásť v dobre a povzbudzuje ich zbavovať sa každého otroctva, aby zlo neprevládlo ich krehkosť. Táto prítomnosť nám umožňuje dôkladne poznať svet mladých a byť solidárnymi so všetkými autentickými aspektmi jeho dynamickosti (S 39). 

d) Oratórium dona Bosca – trvalé kritérium
Don Bosco prežíval svojráznu pastoračnú skúsenosť vo svojom prvom oratóriu. Toto oratórium bolo pre chlapcov domovom, ktorý prituľuje, farnosťou, ktorá evanjelizuje, školou, ktorá pripravuje do života, a dvorom, kde sa priatelia stretávajú a žije sa vo veselosti. Pri plnení nášho poslania skúsenosť z Valdocca ostáva trvalým kritériom pri voľbe a obnove každej činnosti a každého diela (S 40). 

e) Naša Spoločnosť v súčasnom svete
Naše povolanie si vyžaduje, aby sme boli úzko spätí so svetom a jeho dejinami. Otvorení kultúram krajín, v ktorých pracujeme, usilujeme sa ich pochopiť a prijímame ich hodnoty, aby sme ich prenikli evanjeliovým posolstvom. Potreby mladých ľudí a ľudových vrstiev, ako aj vôľa pracovať s Cirkvou a v jej mene podnecujú a usmerňujú našu pastoračnú činnosť na príchode spravodlivejšieho a bratskejšieho sveta v Kristovi (S 7). 

Význam a konfrontácia s erbom Spoločnosti svätého Františka Saleského
Práca na integrácii prvkov, ktoré sa nachádzajú v erbe kongregácie, zodpovedá potrebe vyjadriť ich prostredníctvom aktuálneho jazyka. 

a) Žiarivá hviezda, veľká kotva, zapálené srdce
Predstavujú teologálne čnosti: vieru, nádej a lásku. Môžu byť zobrazené tromi kruhmi, ktoré vytvárajú hlavy troch osôb. Viera a dimenzia nadprirodzena sú prítomné aj v smerovníku, ktorý mieri k výšinám. Lásku vidno v srdci, ktoré sa formuje na pozadí a jej význam možno vybadať aj v červenej farbe, ktorá vyjadruje životaschopnosť a silu. 

b) Osoba sv. Františka Saleského
Pripomína patróna Spoločnosti – je vyjadrená prostredníctvom písmena S. 

c) Lesík
Pripomína dona Bosca – don Bosco je prítomný v ústrednom pilieri troch osôb, v „ekologickom“ postoji harmónie s mladými. 

d) Vrchy
Znamenajú vrcholy dokonalosti, ku ktorým musia smerovať členovia Spoločnosti – vyobrazené v podobe cesty na pozadí, cesty, ktorá vedie za nízke či vysoké vrchy a duny a smeruje k výšinám. 

e) Palmy a vavrín
Sú symbolom sľúbenej odmeny za obetavý a čnostný život – sú prekrížené na vrchole a objímajú štít do polovice; môže ich pripomínať kruhový a príťažlivý tvar v pozadí spolu s rukami ústredného obrazca. 

f) Motto: Da mihi animas, coetera tolle
Vyjadruje ideál každého saleziána a môže sa odvolávať na tvary obrazca, osobitne na osobu dona Bosca, ktorý prostredníctvom svojej pastoračnej lásky chce priviesť mladých k výšinám. 

Proces zrodu nového loga

Nové logo je výsledkom integrácie dvoch log – nemeckého a brazílskeho, ktoré sa používali už niekoľko rokov predtým v niektorých regiónoch kongregácie.
Výsledok integrácie sa vyvíjal vďaka radám, ktoré prichádzali z prieskumu o novom logu v celej kongregácii, a intervenciám z hlavnej rady.
Integrácia, okrem doplňujúceho obohatenia o nové prvky, je zároveň vyjadrením spoločenstva a dialógom medzi rôznymi kultúrami.
Umelecké práce na vyjadrenie integrácie urobil grafik Fabrizio Emigli z podniku Litos v Ríme.

  

Saleziánsky erb 

 

Erb SDBTento znak sa po prvý raz objavil v obežnom liste, ktorý rozposlal don Bosco svojim saleziánom 8. decembra 1885. Autorom tohto rehoľného erbu je profesor Boidi.
Žiarivá hviezda, veľká kotva a zapálené srdce znázorňujú tri božské čnosti: vieru, nádej a lásku. Postava svätého Františka Saleského vyjadruje patróna Saleziánskej spoločnosti. V spodnej časti je znázornená hora, ktorá označuje samotného zakladateľa dona Bosca (bosco, z tal. hora). Vrchy v pozadí znamenajú vrcholy dokonalosti, ku ktorej majú smerovať členovia Saleziánskej spoločnosti. Palma a vavrín, ktoré sa preplietajú v stonke, obtáčajú znak až do polovice a sú symbolom odmeny, ktorá je vyhradená pre obetavý a čnostný život. Heslo „Da mihi animas et coetera tolle – Daj mi duše a ostatné si vezmi“ vyjadruje ideál každého saleziána. 

Na erbe vľavo je znázornený svätý František Saleský, duchovný pastier plný horlivosti a obetavej lásky, ktorý inšpiroval dona Bosca svojím optimistickým kresťanským humanizmom a absolútnou oddanosťou pastoračnej starostlivosti o duše. V roku 1854 don Bosco prehlásil: „Panna Mária chce, aby sme založili kongregáciu. Rozhodol som, že sa budeme volať saleziáni. Zverme sa pod ochranu svätého Františka Saleského, aby sme mali účasť na jeho nesmiernej láskavosti.“ V tom istom roku don Bosco dal meno Nábožná spoločnosť svätého Františka Saleského prvej skupine sedemnástich mladíkov, ktorí túžili nasledovať jeho kroky v práci pre dobro mládeže.

 

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.