28.GK – Homília hlavného predstaveného pri úvodnej svätej omši (+ PDF)

Stiahnuť homíliu PDF 

Moji drahí spolubratia!

Pozdravili sme sa na začiatku vášho príchodu a každému som zaželal príjemný pobyt na Valdoccu! Teraz to robím z tohto saleziánskeho svätého miesta a tým je Bazilika Márie Pomocnice.

Vitajte na Valdoccu a v tejto bazilike, kde sa náš otec toľko ráz modlil so svojimi chlapcami.

Vitajte na Valdoccu, kde vďaka Duchu Svätému zakvitol a vyzrel saleziánsky duch v donovi Boscovi pre dobro Cirkvi.

Vitajte na Valdoccu, kde sme sa všetci narodili ako saleziáni. Becchi, rodisko nášho otca dona Bosca, a Valdocco, miesto prvého trvalého oratória a vzniku našej Kongregácie, majú pre každého z nás hlboký význam a zmysel. Viac ráz a pri rôznych príležitostiach som povedal, že tu na Valdoccu sa nám všetko prihovára.

 

Vitajte na 28. generálnej kapitule, tu na Valdoccu, kde sa vraciame po 62 rokoch od poslednej kapituly, ktorá sa tu konala.
Dnes nás Pán povoláva a nás žehná, Pomocnica nás prijíma do svojho domu a don Bosco je nepochybne šťastný, že vidí reprezentantov svojich synov, pochádzajúcich zo všetkých strán sveta a zhromaždených na generálnej kapitule, ktorých je oveľa viac než tých, korí sa zúčastnili prvej kapituly v Lanzo a ktorej on sám predseda. Vtedy bolo účastníkov presne dvadsaťtri.

Nepochybne sme sem pricestovali s mnohými skúsenosťami a očakávaniami v srdci. A prišli sme sem, aby sme sa počas najbližších týždňov stali ľudskými sprostredkovateľmi činnosti Ducha Svätého. Keby tak nebolo, nebola by to kapitula Spoločnosti svätého Františka Saleského. Bol by to jednoducho jeden z toľkých kongresov, akými sú tie, ktoré sa každý deň dejú v inštitúciách každého druhu.

Prítomnosť Ducha Svätého je základom našej nádeje, že aj naďalej budeme verní donovi Boscovi a jeho poslaniu. Medzi nami je totiž aktívne prítomný ten, ktorý vzbudil a viedol dona Bosca, Duch Svätý. Vďaka jeho prítomnosti môžeme vytvoriť našu jednotu s donom Boscom a hlboké spoločenstvo v „saleziánskosti“. Tak, ako viedol nášho otca, aby sa venoval poslaniu, ku ktorému bol v Cirkvi a vo svete svojej doby povolaný, Duch Svätý bude sprevádzať aj nás, aby sme odpovedali na potreby tejto doby. Svojím podnetom a našou disponovanosťou nám bude Boží Duch pomáhať, aby sme sa ním nechali stvárňovať a „boli s donom Boscom a v tejto dobe“, ako napísal don Albera. Lepšie povedané, pomôže nám byť dnes s donom Boscom, byť saleziánmi, ktorých dnes potrebujú mladí, rodiny a spoločnosť.

O tomto hovorí dnešné Božie slovo prostredníctvom svätého Pavla, ktorý sa odvoláva na pravú múdrosť, ktorá nie je z tohto sveta, ani nepatrí vládcom tohto sveta, ani tým, ktorí majú moc. Naopak, ide o Božiu múdrosť, ktorá zostala skrytá a ktorú Boh zjavil pre naše dobro.

Ten istý svätý Pavol pokračuje a hovorí, že táto múdrosť nám bola zjavená prostredníctvom Ducha Svätého; Duch Svätý totiž dobre pozná každú vec, aj Božiu hĺbku.

V tejto historickej chvíli dejín našej Kongregácie bude potrebné, aby sme si ako členovia kapituly uznali svoju nedostatočnosť a obrátili sa k Duchu Svätému, bez ktorého nič platného nemôžeme urobiť pre Božie kráľovstvo a zaujať postoj, ktorý bude prosbou, počúvaním a učenlivosťou. Hovorila to už Mimoriadna generálna kapitula: „Na to, aby sme vedeli rozlišovať a urobili potrebnú obnovu, nestačia historici, ani teológovia, politici, organizátori: potrební sú ľudia, o ktorých sa hovorí, že sú ´duchovní´, ľudia viery, citliví na Božie veci a ochotní odvážne poslúchať, ako tomu bolo aj v prípade nášho zakladateľa. Pravá vernosť donovi Boscovi spočíva nie v tom, že ho navonok kopírujeme, ale že ho napodobňujeme v jeho vernosti pnutiam Ducha Svätého“ (MGK 18).

My sa počas najbližších týždňov budeme pýtať, akými majú byť dnes saleziáni dona Bosca, ktorých si Boh zasvätil, schopní svedčiť o jeho láske najmä medzi mladými – medzi takými, ktorí sú dnes najchudobnejší a žijú v extrémnej núdzi. Vieme, že cieľ poslania, ktoré nám Pán zveril, presahuje naše chabé sily; avšak nie sme sami. Je tu jeho veľkodušná iniciatíva. On nás pozýva ku saleziánskemu poslaniu v rehoľnom živote a s nami vytvára svoju zmluvu v rehoľnom zasvätení, ktoré preniká spôsob našej existencie a nášho pôsobenia.

Boh povolal nášho otca dona Bosca v Cirkvi, aby ju obohatil svojou apoštolskou službou mladým a ľudovým vrstvám a tak prežíval svoje kňazstvo, svoju charizmu zakladateľa a svoje úplné odovzdanie sa Pánovi. Na podnet Ducha Svätého a po porade s tými, ktorí mu v tom čase pomohli, založil Spoločnosť svätého Františka Saleského (8. decembra 1859): spoločnosť zasvätených, ktorej jediným cieľom bolo ponúknuť Cirkvi apoštolov úplne zasvätených službe mladým.

Zámerom našej 28. generálnej kapituly je pomôcť Kongregácii nájsť spôsob, ako byť dnes apoštolmi, ktorí sa venujú službe mladým v súčasných kontextoch a v dnešnom svete.

Vieme, že na tejto ceste okrem Ducha Svätého bude s nami – ako tomu bolo aj v prípade nášho otca – Učiteľka Mária, Žena viery, takej viery, ktorá – ako píše Romano Guardini – „vytrvalo zotrváva v tom, čo je nepochopiteľné, očakávajúc príchod Božieho svetla“. Ona nás počas tejto našej generálnej kapituly berie za ruku. Keď sa budeme na ňu pozerať, môžeme zažiť, že Boh je naša sila, že nás môže prekvapiť a žiada, aby sme mu boli verní.

V tomto vidím program našej kapituly. Som skutočne presvedčený, že
- v učenlivosti Duchu Svätému nás Boh prekvapí ako saleziánov dona Bosca pre dnešných mladých;
- vo vernosti, ktorou budeme aj naďalej odpovedať, náš Boh zaistí našej kongregácii dobrú cestu;
- v nádeji, s ktorou vo svetle viery kontemplujeme budúcnosť, náš Boh nám dá silu, aby sme, ako don Bosco, aj naďalej snívali to najlepšie pre našich mladých, najmä tých, ktorí nás najviac potrebujú.

Učenlivosť, vernosť a nádej: Pane, nech sa v nás splní tvoja vôľa. Amen!

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.