Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, ako zriaďovatelia Základnej školy s materskou školou bl. Zefyrína, Poštárka 120A, 085 01 Bardejov, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j ú

výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa uvedenej školy.


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
1. osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov,
2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
3. absolvovanie 1. atestácie, (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),

Zoznam požadovaných dokladov:
−písomná prihláška do výberového konania,
−kópie dokladov preukazujúce odbornú alebo pedagogickú spôsobilosť,
−štruktúrovaný profesijný životopis,
−doklad o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady,
−doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
−písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy,
−písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím. Záujemcovia môžu svoju písomnú prihlášku do výberového konania doručiť do 21. júna 2019 v zalepenej obálke na adresu:

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia,
Miletičova 7, 821 08 Bratislava.


V prihláške je nutné uviesť aj adresu a telefonický kontakt záujemcu.
Prihlášky záujemcov, ktoré budú doručené na uvedenú adresu po uvedenom termíne nebudú akceptované.

V Bratislave 07. 06. 2019

Anton Hraboš
Splnomocnený zástupca zriaďovateľa

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.