Rozhovor s regulátorom

Francesco Cereda, regulátor 27. GK27gk-rozhovor-cereda

Hlavný predstavený vymenoval za regulátora 27. GK hlavného radcu pre formáciu, dona Francesca Ceredu. Bollettino Salesiáano prinieslo s ním v júni 2012 k tejto téme rozhovor.

 Čo znamená “regulovať” kapitulu? 

Myslím si, že to bude veľká “drina”. Generálna kapitula je ako more. Do neho smerujú všetky veľké rieky, ktoré prijímajú vodu z menších prítokov; tieto zase vznikli z malých prameňov. Regulátor je režisérom celého tohto „hydrografického“ systému, ktorý má všetkým saleziánom garantovať možnosť ponúknuť svoj príspevok. 

Kto sa má zapojiť do udalosti generálnej kapituly?

Uvažovať o téme evanjeliovej radikálnosti nie je iba úloha spolubratov, ktorí sa zúčastnia generálnej kapituly. Zvolávací list na 27. generálnu kapitulu má za cieľ podnietiť hlbokú reflexiu, ktorej cieľom je konverzia každého spolubrata, všetkých komunít a každej provincie. Zverejnením tohto listu začína široký proces v časovom horizonte, do ktorého sa má zapojiť celá kongregácia. V tomto procese osobitnú dôležitosť zohráva reflexia „reprezentatívneho zhromaždenia spolubratov a miestnych komunít“ – provinciálnej kapituly. Avšak aj jednotliví spolubratia alebo skupiny môžu zaslať svoj názor regulátorovi generálnej kapituly. Každý spolubrat je zodpovedný za dobrý priebeh kapituly.

Akú dôležitosť zohráva 27. generálna kapitula v súčasnej chvíli kongregácie?

Na konci plenárneho zhromaždenia generálnej rady v júni – júli 2011 každý radca predložil hlavnému predstavenému svoj návrh na 27. generálnu kapitulu. Už pri tejto príležitosti najviac zaznievala téma, i keď jej zdôvodnenia a podčiarknutia boli rôzne, ktorá by nám („kto sme?), našej činnosti („čo robíme“?) a výchovno-pastoračnej ponuke („čo ponúkame“?) zaistila väčšie presvedčenie. Všetky tieto prvky vyplývajú z radikálneho spôsobu prežívania nášho povolania zasvätených apoštolov. Pre definitívne znenie témy sme sa rozhodli pár dní pred tohoročnou Veľkou nocou. Zvolená téma dnes chce zaistiť vitalitu charizmy dona Bosca v saleziánskej kongregácii. 

Vy ste už boli regulátorom 26. generálnej kapituly. Čím sa bude líšiť budúca kapitula a aké budú jej novoty?

V súčasnej dobe sa všetky zmeny dejú veľmi rýchle. Scenáre kultúry života mladých sa menia prekvapivo rýchlo. Preto musia byť synovia dona Bosca pozorní, citliví a pripravení, aby boli neustále zosúladení s mládežníckym svetom. Každá generálna kapitula je dôležitou etapou rastu kongregácie, ale kapitula musí byť silnou injekciou dôvery v budúcnosť. Nové kontexty, kultúrne výzvy a ťažkosti v rámci zasväteného života sú pre nás výzvou hľadať cesty obnovy a rastu, ktoré by prispeli k tomu, aby sa náš život stal významnejším. Zoči-voči skutočnosti, v ktorej žijeme, treba urgentne zmeniť stratégiu, čo nie je ľahké. 

Aký vplyv bude mať generálna kapitula na saleziánsku rodinu?

Kapitula je vždy silným podnetom pre všetkých, aj keď sa viac týka saleziánov. Treba si uvedomiť, že hlavný predstavený predkladá našej pozornosti sen o plášti a desiatich diamantoch. Sny dona Bosca sú pre všetkých. Generálna kapitula je silným impulzom pre saleziánov, ale aj motivujúcim podnetom pre celú saleziánsku rodinu. Evanjeliová radikálnosť je totiž požiadavkou, s ktorou sa Ježiš obracia na každého svojho učeníka s cieľom prekonať duchovnú apatiu, pastoračné zanedbávanie, nedostatočné nadšenie. Takýto prístup pomôže všetkým prežívať saleziánsku charizmu s väčšou dynamikou a ovocím bude viditeľnosť, dôveryhodnosť a plodnosť. 

Prečo bola zvolená téma „svedectva evanjeliovej radikálnosti“?

Sen o diamantoch, o ktorom sa priamo zmieňuje hlavný predstavený vo svojom zvolávacom liste, hovorí, že stojíme pred „alebo áno, alebo nie“, totiž pred úlohu odvážne prehodnotiť osobný a komunitný život. V sne sa dramatickou formou hovorí o zodpovednosti, ktorú má každý salezián za svoje povolanie a ako prispieva k tomu, aby tvár kongregácie bola žiarivá alebo matná. Tento sen predkladá to, čím ma kongregácia byť, ale aj riziko, čím by sa mohla stať, ak bude žiť podpriemerne. Totiž jednotlivé rehoľné kongregácie môžu zaniknúť v miere, keď nie sú verné svojmu špeciálnemu zasvätenému povolaniu a vtedy ich vitalita charizmy ochabne. 

Čo je podľa vás z hľadiska formácie najnutnejšie?

Počas visita d´insieme [spoločná návšteva hlavného predstaveného a niektorých členov generálnej rady], ktorá je akými check-up [vstupnou prehliadkou] kongregácie, sme mohli konštatovať, že v kongregácii existujú početné kladné aspekty. Spolubratia sú si vo všeobecnosti vedomí identity saleziánskeho zasväteného života a sú nositeľmi hodnôt, ktoré ju prejavujú. Presadenie charizmy do rôznych krajín, miest, oblastí, v ktorých sa dnes kongregácia nachádza, bolo dobré. Uspokojivý bol aj rast prítomností a povolaní v početných krajinách sveta. V poslednom období prišlo ku konsolidácii kladných skúseností bratského života. Existujú však aj niektoré ťažkosti - v niektorých častiach kongregácie možno vnímať únavu alebo žijeme v určitej rutine. Nie všetci sú pripravení na toto dobrodružstvo Ducha. Či dokáže 27. generálna kapitula rozhýbať nehybnosť nášho života? Nechajme to na Ducha Svätého a zosúlaďme sa s jeho podnetmi a ponukami. Môžeme sa vydať na nové cesty konverzie a formácie. 

Bude mať generálna kapitula aj iné dopady na obdobie 2014-2020?

Okrem prehĺbenia témy, 27. generálna kapitula sa bude venovať aj iným osobitným úlohám. Prvou je voľba hlavného predstaveného a členov generálnej rady na šesťročie 2014-2020. Okrem toho treba premyslieť organizačnú štruktúru oddelení pre naše saleziánske poslanie: pastorácia mládeže, misie, spoločenská komunikácia. Treba potom premyslieť usporiadanie troch európskych regiónov; táto potreba vzniká najmä na základe rozhodnutia usporiadať provincie v Španielsku, ktorých počet sa po 27. generálnej kapitule zredukuje zo šiestich na dve. Vníma sa taktiež potreba prehodnotiť skutočnosť, že starostlivosť o saleziánsku rodinu je zverená vikárovi hlavného predstaveného. To znamená, že sa budú musieť prehodnotiť centrálne štruktúry animácie a riadenie saleziánskej kongregácie. 

Aký bude diamantový „hrot“ 27. generálnej kapitule?

Skúsenosť týchto posledných rokov nám pomáha zamerať našu pozornosť na niektoré priority a nestratiť sa v druhoradých veciach. Preto sme sa rozhodli pre tri tematické okruhy, ktoré predkladáme saleziánskym komunitám a najmä provinciálnym kapitulám. Tieto okruhy sa týkajú toho, čím sa má vyznačovať salezián budúcnosti. Ako hovorí hlavný predstavený v zvolávacom liste, salezián je povolaný stať sa mystikom, prorokom a sluhom. Mystika, proroctvo a služba sú spojené so základnými prvkami nášho apoštolského zasvätenia, t.j. s duchovnou skúsenosťou, bratským životom v komunite a mládežníckym poslaním. Preto by sme mali byť viac mystikmi v Duchu Svätom, prorokmi bratstva a sluhami mladých. 

Ako sa môžeme konkrétne pripraviť na túto udalosť?

Blížime sa k 200. výročiu narodenia dona Bosca a sa naň pripraviť tak, že znovu objavíme radosť, nadšenie a hrdosť z toho, že sme saleziánmi uvádzajúc do života to, čo hovorí modlitba k donovi Boscovi, ktorú zložil hlavný predstavený: „Aby sme boli v každodennom živote budovateľmi jednoty a nadšene spolupracovali, zjednotení s celou Cirkvou na budovaní civilizácie lásky.“ Modlitba a charizmatická vernosť nám pomôžu, aby sme boli pozorní, bdelí a pripravení na dobrodružstvo, ktoré nás očakáva. 

Preklad z Bollettino salesiano, jún 2012: Štefan Turanský SDB

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.